Korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo korupcijos prevenciją. Siekiame užtikrinti skaidrią ir sąžiningą veiklą, kad teikiant visuomenės sveikatos paslaugas, nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitokių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų). Jei kilo kokių klausimų ar pastebėjimų šia tema, kreipkitės į atsakingą asmenį Giedrę Budinienę el.paštu: vsb.siauliuraj@gmail.com arba telefonu: +370 683 7615.

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

– vardą, pavardę;
– savo gyvenamosios vietos adresą;
– darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami (vardą, pavardę, pareigas);
– skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio veikla, taip pat laiką, vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, naudingas ir reikšmingas aplinkybes;
– jei siunčiate laišką paštu, būtina nurodyti tikslų Jūsų ir mūsų adresą (Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r., Lietuva).

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004, el. paštu korupcija@sam.lt.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikaltimą. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Primename, kad visuomenės sveikatos biuras neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio veiklas. Tokias teises turi LR specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Išsamesnė informacija pateikta:

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

MOKYMAI DARBUOTOJAMS:

E. mokymo platforma pasiekiama adresu https://emokymai.stt.lt/.

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir teikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Informacija svarbi siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavęs surinktą informaciją vadovas sprendžia ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.

Detalesnė informacija asmenų patikimumo klausimais skelbiama  STT interneto svetainėje.

TEISĖS AKTAI:

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui . Taip pat tai įrankis, apsaugantis deklaruojančių asmenų bei įstaigų reputaciją. Todėl privalome į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumų, nedelsiant konsultuotis su atsakingu asmeniu už privačių interesų deklaravimą ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai arba kitiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Deklaruoti privačius interesus privalu, jei:

  • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
  • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaiga;
  • kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius.

Pažymima, kad:

  • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos;
  • deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Privačių interesų deklaravimą reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  (VPIDĮ) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41669/asr antrasis skirsnis.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) parengė skrajutes apie deklaracijų pildymo pasikeitimus 2020 m., kuriose nurodo, kokius duomenis būtina deklaruoti, ir reikia deklaruoti, jei tai kelia ar gali kelti interesų konfliktą. Nauja privačių interesų deklaracija nepildoma. Paskutinę teiktą privačių interesų deklaraciją reikia peržiūrėti, jei ją reikia papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius anksčiau pildytus duomenis.

NAUJASIS PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS:

Daugiau informacijos dėl privačių interesų deklaravimo galite rasti VTEK interneto svetainėje https://vtek.lt/ , rubrikoje „Privačių interesų deklaravimas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJAT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ (BIURAS NETURI PAREIGYBIŲ DĖL KURIŲ TURI BŪTI RENKAMA INFORMACIJA)