Visuomenės sveikatos stebėsena

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA

Pagrindinis tikslas – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai:

 • nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas;
 • teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms;
 • formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą.
Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos:
 • planuoja, rengia ir įgyvendina visuomenės sveikatos stebėsenos programas;
 • analizuoja duomenis, atlieka duomenų interpretavimą, teikia išvadas ir rekomendacijas;
 • rengia Šiaulių rajono gyventojų sveikatos būklės ataskaitas;
 • vykdo visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą įvairiomis informacijos viešinimo priemonėmis;
 • formuoja siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, kitoms įstaigoms sveikatos politikos ir priemonių formavimo klausimais;
 • planuoja, rengia ir įgyvendina vaikų ir jaunimo sveikatos stebėseną;
 • teikia siūlymus Biuro direktoriui ir mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams dėl sveikatos priežiūros organizavimo rajono bendruomenėje ir ugdymo įstaigose;
 • planuoja, rengia ir įgyvendina tikslinius sveikatos tyrimus;
 • rengia Biuro metinės veiklos programos ir strateginio plano sveikatos stebėsenos dalį ir ataskaitų ir atsakymų projektus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas;
 • atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą;
 • tvarko dokumentus pagal dokumentų valdymo reikalavimus.
VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA