Veiklos sritys

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Pagrindinis tikslas  – vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros uždaviniai:

 • užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, funkcijos:
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA

Pagrindinis tikslas – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai:

 • nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas;
 • teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms;
 • formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą.
Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos:
 • planuoja, rengia ir įgyvendina visuomenės sveikatos stebėsenos programas;
 • analizuoja duomenis, atlieka duomenų interpretavimą, teikia išvadas ir rekomendacijas;
 • rengia Šiaulių rajono gyventojų sveikatos būklės ataskaitas;
 • vykdo visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą įvairiomis informacijos viešinimo priemonėmis;
 • formuoja siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, kitoms įstaigoms sveikatos politikos ir priemonių formavimo klausimais;
 • planuoja, rengia ir įgyvendina vaikų ir jaunimo sveikatos stebėseną;
 • teikia siūlymus Biuro direktoriui ir mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams dėl sveikatos priežiūros organizavimo rajono bendruomenėje ir ugdymo įstaigose;
 • planuoja, rengia ir įgyvendina tikslinius sveikatos tyrimus;
 • rengia Biuro metinės veiklos programos ir strateginio plano sveikatos stebėsenos dalį ir ataskaitų ir atsakymų projektus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas;
 • atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą;
 • tvarko dokumentus pagal dokumentų valdymo reikalavimus.

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

Pagrindinis tikslas – teikti visuomenei (bendruomenei) informaciją, konsultuoti, mokyti, formuoti įgūdžius ir organizuoti veiklą susijusią su sveikatos ugdymu ir stiprinimu Šiaulių rajone.

Visuomenės sveikatos stiprinimo uždaviniai:

 • širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika;
 • užkrečiamųjų ligų  profilaktika;
 • neinfekcinių ligų profilaktika;
 • visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika;
 • sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija.
 Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:
 • vykdyti sveikatos mokymus, skleisti ir propaguoti informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu, teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius;
 • organizuoti mokymus, akcijas ir renginius įvairioms visuomenės grupėms sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais;
 • organizuoti ir dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose;
 • pagal kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis įvairiais sveikatos stiprinimo klausimais (moralinio ir fizinio gerbūvio būklės, holistinės sveikatos, socialinės aplinkos, ligų profilaktikos ir kt.);
 • laiku ir kvalifikuotai vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis su įstaigomis ir organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 • sukaupti ir valdyti informaciją apie rajono gyventojų infekcinį sergamumą, ekstremalias situacijas, traumas ir avarijas, įvykusias dėl alkoholio ir narkotikų kaltės;
 • informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie visuomenės sveikatą, akcentuojant aktualias nūdienos problemas (sezoniniai susirgimai, infekcinių ligų protrūkiai, epideminės situacijos);
 • plėtoti partnerystę, kuri skatintų ir telktų sąjungininkus iš įvairių valstybinių žinybų, savivaldybės sektorių nevyriausybinių organizacijų, privačių įmonių;
 • inicijuoti bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimą bei įgyvendinimą rajono savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei įtraukimą socialinių partnerių, vykdančių sveikatinimo veiklą.