ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ IR GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS ŠAKYNOS SKYRIAUS DARŽELIO UGDYTINIAI MOKĖSI KAIP TEISINGAI PRIŽIŪRĖTI DANTUKUS

By 2024-03-292 balandžio, 2024Sveikatos renginiai ugdymo įstaigose

Yra ry­šys tarp blo­gos bur­nos svei­ka­tos ir sun­kių bend­ros svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Dėl ne­pa­kan­ka­mos bur­nos hi­gie­nos su­si­da­ro ža­lin­gų bak­te­ri­jų sluoks­niai, va­di­na­mo­sios dan­tų ap­na­šos, ypač tarp krū­mi­nių dan­tų ir dan­te­nų ki­še­nė­se. Ap­na­šos su­ke­lia dan­tų ėduo­nį (ka­rie­są) ir dan­te­nų už­de­gi­mą (gin­gi­vi­tą), o šie sa­vo ruož­tu – lė­ti­nes bur­nos li­gas pe­rio­don­ti­tą (pa­ro­don­to­zę) ir pul­pi­tą, ku­rie su­si­lpni­na imu­ni­nę sis­te­mą ir pri­si­de­da prie sun­kių svei­ka­tos su­ti­ki­mų, pvz., in­sul­to, in­fark­to, dia­be­to ir kt.

Dau­gu­mos dan­tų ir dan­te­nų li­gų prie­žas­tis yra dan­tų ap­na­šos. Ne­nu­va­lius jų, jau po dvie­jų sa­vai­čių at­si­ran­da pir­mie­ji dan­te­nų už­de­gi­mo po­žy­miai, o 14-21 die­ną iš­si­vys­to gin­gi­vi­tas – dan­te­nų už­de­gi­mas, pa­si­reiš­kian­tis dan­te­nų krau­ja­vi­mu, pa­bur­ki­mu. Dan­tų va­ly­mas dan­tų še­pe­tė­liu, pa­sta, tarp­dan­čių ir lie­žu­vio va­ly­mas, dan­te­nų ma­sa­ža­vi­mas, bur­nos ska­la­vi­mas yra as­mens bur­nos hi­gie­nos da­lis, ku­rią at­lie­ka pa­ts žmo­gus. Ta­čiau jis ne­ga­li nu­va­ly­ti kie­to­jo dan­tų ap­na­šo. Jis pa­ša­li­na­mas at­lie­kant pro­fe­sio­na­lią bur­nos hi­gie­nos pro­ce­dū­rą.

Nie­ka­da ne­vė­lu pra­dė­ti rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, bet jei­gu pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių ima­ma­si nuo pat vai­kys­tės, tai lei­džia iš­sau­go­ti ne tik dan­tis, bet ir svei­ka­tą net iki se­nat­vės. Dan­tų svei­ka­ta la­bai svar­bi dar ir to­dėl, kad dan­tys su­si­ję su vi­so or­ga­niz­mo svei­ka­ta. Blo­gai su­kram­ty­tas mais­tas su­ke­lia virš­ki­ni­mo pro­ble­mų, dan­tų ne­te­ki­mas ga­li su­kel­ti žan­di­kau­lio są­na­rio skaus­mus, traš­ke­sį, gal­vos skaus­mą. Dan­te­nų li­gos ga­li pa­di­din­ti šir­dies in­fark­to ri­zi­ką.

Gra­žių dan­tų svei­ka­tos pa­grin­das:

  • Rei­kia va­ly­ti dan­tis, tarp­dan­čius ir lie­žu­vį du kar­tus per die­ną.
  • Bū­ti­na lan­ky­tis pas odon­to­lo­gą bent kar­tą per me­tus.
  • Re­ko­men­duo­ja­ma lan­ky­tis pas bur­nos hi­gie­nis­tą, bent du kar­tus per me­tus nu­va­ly­ti dan­tis.
  • Nei dan­tų va­ly­mo daž­nis, nei truk­mė sa­vai­me nė­ra svar­būs. Vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip va­lo­ma. Kiek­vie­nas žmo­gus skir­tin­gai pa­sie­kia, kad jo dan­tys bū­tų šva­rūs. Ge­riau kar­tą per die­ną la­bai ge­rai iš­si­va­ly­ti dan­tis, nei tris kar­tus bet kaip.

Ne­tei­sin­ga ma­ny­ti, kad šei­mo­je dan­tų ge­di­mas yra pa­vel­di­mas. Nei ka­rie­sas, nei dan­tų už­de­gi­mas nė­ra pa­vel­di­mos li­gos. Net­gi pa­vel­dė­jus dan­tų ar dan­te­nų au­di­nio silp­nu­mą, tai­syk­lin­ga bur­nos hi­gie­na ga­li pa­dė­ti iš­sau­go­ti svei­kus dan­tis.
Dan­te­nų krau­ja­vi­mas nė­ra nor­ma­lus reiš­ki­nys ir ne­rei­kia ma­ny­ti, kad su­si­žei­dė­te va­ly­da­mi ar Jums vi­sa­da krau­juo­ja dan­te­nos. Tai vie­nas iš už­de­gi­mo po­žy­mių, ku­rį leng­viau­siai ga­li­te pa­ste­bė­ti.

Jei dan­tų ne­skau­da ir dan­te­nos ne­krau­juo­ja, tai dar ne­reiš­kia, kad bur­na yra svei­ka. Pe­rio­don­ti­tas, blo­gas kva­pas bei pra­di­nis ėduo­nis nė­ra skaus­min­gi. Tarp­dan­čiuo­se esan­čios ap­na­šos ga­li il­gai bū­ti ne­pas­te­bė­tos.
Blo­gas bur­nos kva­pas ga­li bū­ti ne tik dan­tų, bet ir skran­džio li­gų pa­sek­mė. Jei ne­ser­ga­te skran­džio li­go­mis, blo­gą bur­nos kva­pą nu­le­mia ap­na­šas su­ke­lian­čios bak­te­ri­jos, ku­rios vei­sia­si tarp­dan­čiuo­se, dan­te­nų ki­še­nė­se ir ant lie­žu­vio, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai var­to­ja­mas ta­ba­kas, al­ko­ho­lis, ka­va, čes­na­kas, svo­gū­nai ir pa­na­šus ašt­rų kva­pą tu­rin­tis mais­tas.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Virginija Kievišienė