PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA JAUNIMO TARPE

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas sukelia rimtus sveikatos sutrikimus, psichologines bei socialines pasekmes, kurios skaudžios ne tik žmogui, jo šeimai, bet jos liečia ir visą visuomenę. Taip pat didele našta visuomenei tampa priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų gydymas, reabilitacija, jų integracija į visuomenę. Visuomenės interesai reikalauja ypatingą dėmesį skirti jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį ir / ar narkotikus.

Siekiant užkirsti kelią priklausomybės ligos atsiradimui labai aktualu teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas, kurios būtų lengvai prieinamos jauniems žmonėms, linkusiems vartoti alkoholį ir / ar narkotikus.

Ankstyvosios intervencijos sąvoka Lietuvoje pradėta naudoti palyginti neseniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarime Nr.437 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ankstyvoji intervencija apibrėžiama kaip psichologinių, socialinių pedagoginių pagalbos priemonių teikimas vaikams po to, kai nustatoma, kad jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, skatinant nevartoti šių medžiagų. Teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas siekiama motyvuoti jauną asmenį atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Pagal šiame apraše numatytą tvarką, nustačius, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, jam taikytinos ankstyvosios intervencijos priemonės.

Departamentas, siekdamas, kad ankstyvosios intervencijos priemonių taikymas būtų kryptingas ir nuoseklus, bei vadovaudamasis 17 Europos šalių įgyvendinto projekto „FreD goes net“ metu parengtu vadovu „Ankstyvoji intervencija jauniems asmenims, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas“ („Early Intervention for young drug users“), 2011 metais parengė adaptavo ir išleido metodinę medžiagą „Ankstyvosios intervencijos vadovas“. Remiantis geriausia užsienio šalių praktika ir patirtimi, šiame vadove pateikiama informacija bei praktiniai patarimai, kaip specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams) sėkmingai ir efektyviai dirbti su 14 – 21 metų amžiaus jaunimu, eksperimentuojančiu / nereguliariai vartojančiu alkoholį ir / ar narkotikus, bet kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių.

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2021 METAIS ŠIAULIŲ RAJONE

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vykdoma Ankstyvoji intervencijos programa. Ankstyvosios intervencijos programą veda 3 visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys biure. 2021 metais programoje užsiregistravo 26 asmenys. 19 jaunuolių (13 vaikinų, 6 merginos) iš Šiaulių rajono, kurie nereguliariai vartoja alkoholį, narkotikus ar keletą psichoaktyviųjų medžiagų vienu metu, sėkmingai programą baigė. Daugiausia programoje dalyvavo 15 metų jaunuolių.

Ankstyvosios intervencijos paslaugų teikimas gali būti sėkmingai plėtojamas dviem kryptimis, – tiek per savanorišką, tiek per privalomą nukreipimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje. Savanoriškai atėję dalyvauti Programoje buvo 18 jaunuolių, įpareigoti dalyvauti Programoje – 8.

Departamentas ir Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras labai ragina jaunuolius, kurie eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis, aktyviai prisijungti prie Ankstyvosios intervencijos programos. Kviečiame registruotis Mob. tel. +370 604 17906 arba el.paštu vsb.siauliuraj.programos@gmail.com

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Lina Norkienė