ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ IR GRĘŽINIŲ VANDENS TYRIMAI

Vadovaudamiesi Apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14 punktu, NVSC teikia apibendrintus 2023 metų šachtinių šulinių ir gręžinių, kurių vandenį maistui naudoja nėščiosios ar kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, vandens cheminių tyrimų rezultatus.

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus Aprašui, pakeitusiam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. V-669 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) organizuoja ne tik šachtinių šulinių, bet ir seklesnių negu 50 m gylio požeminių vandens gręžinių, kurių vandenį maistui naudoja nėščiosios ar kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, vandens cheminį ištyrimą dėl nitritų ir nitratų kiekio, bei vertina geriamojo vandens šaltinio aplinką.

NVSC 2023 m. gavo 524 pranešimus / prašymus apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių / gręžinių vandenį. Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai buvo pateiktas ir joje ištirtas 501 šachtinių šulinių ir gręžinių vandens mėginys.

Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitritų vertę [0,5 mg/l], nustatyta 14 (2,8 proc. visų ištirtų vandens mėginių); mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitratų vertę [50 mg/l] buvo 101 (20,2 proc. visų ištirtų vandens mėginių). Ištirtų vandens mėginių, kurie neatitiko sąlygos [nitratas]/50+[nitritas]/3≤1, dalis siekė 20,6 proc. (apskaičiuota pagal visų tyrimų rezultatus).

2023 m. lapkričio–gruodžio mėn. ištirti 4 gręžinių vandens mėginiai; viršijusių leidžiamą nitritų ar nitratų vertę nebuvo. Pareiškėjui pageidavus, 2023 m. lapkričio–gruodžio mėn. buvo įvertinta 23 geriamojo vandens šaltinių aplinka bei pateiktos rekomendacijos, kaip reikia prižiūrėti geriamojo vandens šaltinį.

NVSC informacijos 2023 m. apie apsinuodijimus nitratais ar nitritais negavo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. pasikeitus vandens tyrimų dėl nitritų ir nitratų tvarkai, nėščiosios ir asmenys, auginantys kūdikius iki šešių mėnesių amžiaus, turi patys tiesiogiai kreiptis į NVSC departamentą ar jo skyrių, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys. Iki 2023 m. lapkričio 1 d. šachtinio šulinio geriamojo vandens tyrimą minėtoms gyventojų grupėms galėjo skirti šeimos gydytojas.

Pagal gautą prašymą bus atlikti šachtinių šulinių ir gręžinių, kurie yra seklesni nei 50 metrų gylio, geriamojo vandens tyrimai dėl užterštumo nitratais ir nitritais. Šiuos tyrimus valstybės lėšomis atliks Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 

Prašymą NVSC dėl vandens tyrimų užsakymo galima pateikti įvairiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC teritorinį padalinį, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas). Atkreipiame dėmesį, kai prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą, galite rasti čia: https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-del-nitritu-nitratu/kaip-pateikti-prasyma-istirti-vandeni/

Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

  1. gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre). Jeigu paso nerandate, galite pateikti jo tikslią vietą. Jeigu jis įregistruotas Žemės gelmių registre, NVSC specialistai susipažins su jame pateikta reikalinga informacija.
  2. nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);
  3. dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;
  4. pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC specialistai per tris darbo dienas susisieks su pareiškėju ir suderins vandens ėminio paėmimo laiką bei šachtinio šulinio ar gręžinio aplinkos įvertinimą. Geriamojo vandens tyrimas turės būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu tyrimo metu nustatytas nitritų ir nitratų kiekis viršys leistinas normas, NVSC specialistai nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuos apie tai pareiškėją. Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pareiškėjui  bus pateikti išsamūs tyrimo rezultatai bei informacija apie:

  • riziką žmonių sveikatai, susijusią su nitritais ir nitratais užteršto geriamojo vandens vartojimu;
  • veiksmus, kurių pareiškėjas gali imtis apsaugodamas sveikatą nuo neigiamo poveikio, susijusio su šachtinio šulinio ar gręžinio geriamojo vandens vartojimu;
  • šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūrą.

Primename, kad geriamajame vandenyje leidžiama nitratų norma yra 50 mg/l, nitritų – 0,50 mg/l. Svarbu žinoti, kad nitratais ar nitritais užterštas geriamasis vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos, tačiau patekęs į žmogaus organizmą, gali sutrikdyti kraujo deguonies pernešimą ir sukelti vidinį deguonies stygių. Tokia būklė yra ypač pavojinga nėštumo metu, kai padidėja vaisiaus deguonies poreikis, ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus. Šios cheminės medžiagos nepašalinamos nei filtruojant buitiniais vandens filtrais, nei virinant. Priešingai – virinant sumažėjus vandens kiekiui, nitratų koncentracija dar labiau padidėja. Todėl nustačius, kad geriamasis vanduo užterštas, reikia rinktis fasuotą geriamąjį vandenį iš parduotuvių ar ieškoti galimybių jungtis prie centralizuotai tiekiamo vandens sistemų.