Teisinė informacija

Įstatymai
1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX – 886 ( Žin., 2002, Nr. 56; 2007, Nr. 64-2455);
2. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X – 1238 ( Žin., 2007, Nr. 80-3214);
3. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo nauja redakcija 1999 m. gruodžio 23 d.Nr. VIII-1511, 99.12.23, (Žin., 1999, Nr.114-3299
5. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 2007, Nr. 81-3327);
6. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 );
7. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2007, Nr. 64-2454);
8. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas. (Žin., 2004, Nr.164-5971; 2006, Nr. 73-2760);
9. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2007, Nr. 77- 3041; 2008, Nr. 48-1771);
10. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2006, Nr. 61-2175; 2006, Nr.73-2765; 2008, Nr. 76-3006);
11. Lietuvos Respublikos narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas.(Žin., 1998, Nr. 8-161; 2000, Nr.61-1807; 2002, Nr.123-5536);
12. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2003 m. birželio 28 d. Nr. IX – 1630 (Žin., 2003, Nr. 63- 2853);
13. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas;
14. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374;
15. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
16. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas. 1993 m. spalio 12 d. Nr. I-270 vasario 28d. Nr. V-184;
17. Viešųjų pirkimų įstatymas. 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491.

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena:
18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl savivaldybėms skirtų visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“. (Žin., 2009, Nr. 18-715);
19. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022);
20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 21-771);
21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6465);
22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 674 „Dėl visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-445);
23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 82-3768).

Įsakymai:
24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-118 ,,Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 ,,Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 21-771);
25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-32 „Dėl informacijos apie rodiklius ir jų šaltinius teikimo valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 11-350);
26.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-259 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. (Žin., 2010, Nr. 9-461);
27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 lapkričio 26d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.174-6465);
28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-590 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3489);
29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-112 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-775);
30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 38-1421);
31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-702 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-938 “Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 84-4404);
32. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (Žin.. 2000, Nr. 301).
33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01)