Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMU SAVIVALDYBĖSE

Įstatymai:

Įsakymai:

 • LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Gaivinimo standartų patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo.

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA

Įstatymai:

Įsakymai:

 • LR SAM įsakymas „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Informacijos apie rodiklius ir jų šaltinius teikimo Valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui taisyklių patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“.

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Įstatymai:

Įsakymai:

 • LR SAM įsakymas „Dėl Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1/„Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“;
 • LR SAM ir LR ŠMM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“;
 • LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“.

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU DUOMENŲ RINKIMU IR APSAUGA

Įstatymai:

Įsakymai:

 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.